درخواست نمایندگی

مدارك مورد نياز براي دريافت نمايندگي:

1 -كپي مالكيت ششدانگ فروشگاه بنام متقاضي ( در صورت استيجاري بودن كپي اجاره نامه )

2 - فتوكپي كارت ملي وشناسنامه

3 - جواز كسب مربوط به مصالح ساختماني

تبصره: درصورتيكه نماينده بعنوان شركت اقدام نمايد كپي اساسنامه مورد نياز است.

تبصره: درصورتيكه نماينده جواز مربوطه را ندارد نامه اي مبني بر اينكه جواز در دست اقدام است به

شركت ارسال مي دارد و موظف است تا 6 ماه بعد از قرارداد نمايندگي جواز مربوطه را كسب و به شركت جهت ثبت در پرونده نمايندگي ارسال دارد.

4 - فيش واريزي به حساب اعلامي توسط شركت با توجه به نوع نمايندگي

5 - تكميل فرم درخواست نمايندگي محصولات

6 - ارسال ليست امكانات و تجهيزات موجود درفروشگاه

7 - دو قطعه عكس 4×3

8 - ارائه سفته و يا چك ضمانت به مبلغ 2.000.000.000 ريال

 

مهمترين ويژگيهاي نمايندگان:

1 - حداقل 5 سال سابقه كار مفيد در فروش محصولات ساختماني و يا پيمانكاري

2 - موقعيت فروشگاه ، متراژ حداقل 50 متر مربع ، واقع درخيابان اصلي و در مسيرهاي پر تردد شهر

3 - مالكيت در فروشگاه و يا حداقل اجاره 3 ساله فروشگاه

4 - كادر مجرب جهت اداره فروشگاه

 

دانلود فرم درخواست نمايندگي محصولات